Tidsvarning i kyrkomötet

Jag föreslår Bön och kommunikation med Gud som tema för ett framtida tematiskt kyrkomöte.

I min motion om bönen (2019:45) motiverar jag temat på följande sätt: ” Gud är alla relationers källa. I begynnelsen var gemenskapen hos Gud och allt liv steg fram därur. Den kristna kyrkan talar om Gud som Treenig, dvs Gud är gemenskap, relation, kommunikation. Att be är att delta i kommunikationen med universums hjärta, med Gud själv.”

Gud som älskar fram världen och vill hela och läka den kallar på oss att vara med i denna skapande läkedomsprocess.

Vi lever i svåra tider på vår jord. Fattigdom och klimatkris drabbar de minst välbeställda mest. Det gäller över hela jorden. Nyauktoritära ledarskap utnyttjar människors rädsla för att rasera tilliten mellan människor. I vårt eget land är ett parti med nazistiska rötter och med vad jag tror många smygnazister i ledande ställningar på väg att lura skjortan av svenska folket. Ingen skugga över enskilda personer som gör sitt bästa, men låt oss inte vara enfaldiga. Partiets ledarskap är och förblir sprunget ur ett rasistiskt och nazistiskt ledarskap. Och många människor i vårt land faller för locktonerna.

Då behöver den kristna kyrkan vara rotad i bön. I bön sköljer människan sina grumliga ögon för att se klart. I bön förnyas vårt sinne så att vi vill det Gud vill och älskar det Gud älskar. Det innebär att också älska våra fiender och mänsklighetens fiender. Det är ingenting som vi människor har så lätt för. Bara genom att vara rotade i all kärleks källa, i Treenig Gud, och i vänskap med Jesus Kristus kan vi få den klarsyn som tar ett tydligt avstånd mot all orätt och som är beredd att visa omsorg också om den som kommit i motsatsställning till Guds goda vilja med mänskligheten och skapelsen.

Jag föreslår ett tematiskt kyrkomöte om bön och kommunikation med Gud för att vi lever i så svåra tider att vi måste med hela vår varelse rota oss själva i Guds goda närvaro i världen. Det är kanske längesen vi nämnde djävulens namn i kyrkomötet, men splittraren, diabolos, skär sönder människors tillit till varandra och ställer grupp mot grupp, vi mot dom, människan mot den övriga skapelsen. Som kyrka måste vi vara rustade att inte låta oss förföras. Den rustningens viktigaste beståndsdel heter bön. 

Min önskan är att ett tematiskt kyrkomöte i framtiden kommer att ha bön som tema.

Anna Karin Hammar

3

Kan offer vara skyldiga?

Det drar ihop sig till Nobelfestligheter. Alla pristagare är utsedda. Svenska Akademien har genom att välja som litteraturpristagare Peter Handke utsett någon som om inte förnekat så åtminstone relativiserat folkmordet i Srebrenica. Självfallet borde han inte ha utsetts om litteraturkritiker också eftersträvar känslighet inför människors lidanden.

När jag går till min egen historia möter ett liknande problem inför reformatorn Martin Luther. Av de oändliga hyllmeter som Martin Luther skrivit finns det en bok som alla lutherska kyrkor tar avstånd från i dag, nämligen den om judarna och deras lögner (1543). Den citerades nästan ordagrant av Adolf Hitler i Mein Kampf. Mycket annat som Martin Luther har skrivit är bra och det vill vi förstås fortsätta att läsa, till exempel skriften om en kristen människas frihet. Men hade det varit rätt att ge Martin Luther ett prestigefyllt pris för sin litterära produktion? Jag tror inte det men det är kanske ett enklare val än i fallet Handke.

Jag var under Bosnienkriget på besök hos religionsministern i Serbien. Det uttalade föraktet för muslimer gick inte att ta miste på. När jag kom hem startade jag Kvinnor i svart mot kriget i Bosnien och fd Jugoslavien. Vi demonstrerade svartklädda och i tystnad på ett torg i Lund, varje vecka. Många bosniska flyktingar slöt upp. Vi lärde känna varandra och vi läste på om konfliktens och regionens historia. Då upptäckte vi det offerkomplex som bars av många i Serbien efter stora lidanden under Andra världskriget. I en psykologisk position av offerskap är det svårt att se sig själv som förövare. Jag tror att Peter Handke har gått rakt in i detta offerkomplex och fått svårt med urskiljningen. Hur den enskilda människans offerkomplex blir en byggsten i en nations maktpolitik är självfallet en mera komplicerad process än vad jag kan utforska här, men jag uppfattar att det finns ett nära samband.

Jag har efter kriget i Bosnien varit i Srebrenica och ropat till Gud med den klagosång som lätt infinner sig på platsen för ett folkmord. Min bosniska muslimska väninna bad om hela världens fred. Och kanske är det bara så som vi gör både litteraturen och mänskligheten rättvisa – i en förtvivlans hoppfyllda bön för hela världens fred. I medvetenhet om att vi alla har kapacitet att vara både offer och förövare. Den medvetenheten kan frigöra till handling och i bästa fall lösa en del konflikter. Men om den hjälper de ansvariga inför Nobelfestligheterna det vet jag inte.

Anna Karin Hammar

Jag protesterar

Det är höst både i årstid och politik. Mörkret sänker sig tidigt och innesluter oss i ett ogenomskinligt töcken.

Den turkiska invasionen i Syrien hotar att döda och fördriva både kurder och andra minoriteter som sökt skydd hos dem, som till exempel yazidierna, som själva varit utsatta för folkmord.

Jag protesterar med den röst jag har mot den starkes rätt som alltmer kommit att ersätta folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

Det är en fruktansvärt patriarkal maktordning som hotar världen på ett grundläggande plan och som gör oss oförmögna att med full kraft ta oss an de gemensamma hoten mot Skapelsen.

Denna maktordning drabbar nu kurderna, men också de lidande människorna i Jemen, de alltmer tillbakaträngda palestinierna och de i Europa hotade judarna.

I dag har vi också fått veta att Sara Danius har gått ur tiden. Hon visade i en svår tid vad som var snille och smak och med henne protesterade mängder av kvinnor och män mot patriarkatets lynniga övergrepp.

Må vi alla, med eller utan knytblus, protestera mot övergreppen och hålla fast vid folkrätt och mänskliga rättigheter som den enda maktordningen med legitimitet.

Det är med förbön för riksdag och regering, EU och FNs säkerhetsråd som jag hoppas att morgondagen ska se annorlunda ut.

Anna Karin Hammar

Tal på nationaldagen

Tal på nationaldagen i Öregrund

Anna Karin Hammar

6 juni 2019

Det är i sommar trehundra år sedan som öregrundsborna och gräsöborna kände av det vi kallar rysshärjningarna.

Hur ska vi se på vår historia en sådan här dag?

Sverige hade elva krig efter rysshärjningarna som drabbade Öregrund och Gräsö men i åtminstone tvåhundra år har Sverige haft fred på svensk mark.

Jag skulle vilja föreslå att vi såg på de senaste tvåhundra åren som en fantastisk gåva av mycket fred mellan människor men också som tvåhundra år av människans krigföring med naturen, en krigföring som också det fredliga Öregrund varit inbegripen i.

Vad består  denna krigföring med naturen i?

Sammanfattande kan vi säga att många ingrepp har gjorts av människan med positiva intentioner men som haft en mängd också negativa konsekvenser.

Vi har dikat ut och förstört våtmarker.

Vi har släppt ut konstgödsel i Östersjön.

Vi går hårdare åt våra arter med bättre redskap.

Vi har bilarna och utsläppen. 

Vi låter slåttermark och betesmark minska.

Kronhjorten är allvarligt hotad liksom torsken. Och många livsviktiga insekter.

Det sägs att vi lever i den sjätte massutrotningen. Vi har förändrat livsmiljöerna på ett sätt som inte skett på miljontals år.

Människan påverkar Skapelsen så mycket nu att det kan vara livsfarligt för oss själva som art. 

Vad krävs av människan i denna situation.

Jag skulle vilja peka på tre saker som berör vårt medborgarskap.

För det första:

Vi är medborgare inte enbart tillsammans med andra människor utan med allt som växer och lever. Med mandelblomman och med gråsparven, med torsken i havet och fåren på markerna. Med skogens träd och med åkrarnas sådd.

Vi måste vidga vårt medborgarskap till att omfatta även allt annat som lever och bejaka vårt beroende av varandra. Anders Mats Oskar som levde på Gräsö brukade säga: tre arbetsgivare har jag haft: havet, skogen och åkern. Vi måste i dag sluta fred med dem alla.

För det andra.:

Vi behöver växa upp. Vi behöver ta vårt ansvar för jorden.

Vi behöver ta in att vi är medborgare, inte bara undersåtar. Vi har ansvar och beslutsmakt.

Om forskarna säger att vi har högst tio år på oss att förändra situationen för klimatet, så att det inte går helt överstyr, då måste vi mogna som människor, ta vårt ansvar. 

I allt som sker med klimatet har människor det avgörande ansvaret. Jordsystemforskare och geologer har gett den tidsperiod vi lever i ett särskilt namn för att människans påverkan är så stor. Antropocenen. Människans tidsålder. Då vi påverkar jorden så mycket att vi förändrar betingelserna för att leva. Förr har människan anpassat sig till livsvillkoren. Nu har människan påverkat livsvillkoren så mycket att de riskerar att slå tillbaka mot oss på ett sätt som blir väldigt svårt att leva under. 

Vad krävs då av oss? Att vi växer upp och tar ansvar i ödmjukhet inför de gränser som ett bra liv på jorden förutsätter. Kan vi det? Kan vi bli ansvarsfulla medborgare på jorden?

Det tredje jag vill lyfta fram är glädjen. 

Det som är skönt och vackert gör oss glada. Låt oss ta vara på det i vårt vackra Öregrund och Gräsö, i vårt sköna norra Roslagen.

Glädjen är den energikick som ger kraft åt vår förmåga att skydda jorden från oss själva och varandra och glädjen hjälper oss att få tag i den frihet som en människa kan känna och erfara. Frihet att älska och tjäna. Fri att vara en jordad människa med fötterna på jorden och rymd och horisonter från himlen.

Medborgare också i Glädjen.

Låt oss utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige, för Öregrund och Gräsö: och för att vi ännu kan ta chansen att gå in i många hundra år av mera fred med jorden, naturen och allt som lever.

Länge Leve Sverige, Öregrund och Gräsö:

Hurra, hurra, hurra, hurra.

Earth Rights

Today I visited the Sigtuna Foundation and its Conference on Earth Rights. In a panel I was invited to name resources in Christian tradition for the recognition of the Rights of Nature. It was a great subject to develop.

I made three points:

First of all, the disenchantment of the World with Modernity never reached the cosmic Liturgy of praising the Creator with all of Creation and groaning with all of Creation. Groaning together and praising God together unites all that exists in bonds of affection, solidarity and love. See the prayer book of Jesus, Psalm 148.

Second, the notion Creation itself carries much hope for the recognition of Earth Rights. The theological notion Creation embraces all of creation, humans, animals, plants, rivers and mountains, all that exists, with God, present in the sparrow that falls to the ground as well as in the bird’s nest. Creation is inclusive, and unites all of Creation while terms like nature and environment presupposes a dichotomy between humans and the rest of Creation. This dualistic mindset is avoided in the term Creation. Human Rights and the Rights of Nature flow easily from the notion of Creation and the inherent and divine value and dignity of all that exists.

Thirdly, Holy Communion. Reveal to us the Mystery of your table. One bread and one Humanity. Reveal to us the Mystery of your baptism. One water and one Communion of Life. Life perceived as Holy Communion invites us to recognize both Human Rights and Earth Rights. We belong to One Holy Communion. We are interconnected and entangled, we belong together in this Holy Communion.

May God of Cosmos Grant us wisdom to care for the fragile, strong and precious Earth community.

Anna Karin Hammar

Update May 18, 2019

Please add your name to the appeal to the UN for the rights of Nature

https://www.rightsofmotherearth.com

Funderingar


Det första som jag oroar mig för är ekonomin. Inte så mycket pensionen som vår gemensamma ekonomi på jorden. Ekonomi betyder ju att bry sig om goda regler för hushållning, att vårda vårt gemensamma hem. Det är uppenbart för alltfler att den tillväxt- och marknadsekonomi som styr för närvarande inte är ekologiskt eller socialt hållbar. Det finns också många som försöker att visa vägen för en sundare ekonomi. Peter Söderbaum skrev tidigt en bok om miljöekonomi. Just i veckan började jag att läsa en spännande bok för dem som vill tänka ekonomiskt i det tjugoförsta århundradet. En bok av ekonomen mm i Oxford, Kate Raworth, som har lanserat begreppet doughnut economics (en amerikansk donut med hål i mitten). Den inre cirkeln symboliserar de sociala gränserna för människors välbefinnande. Den yttre cirkeln symboliserar de planetära gränserna. Inga får överskridas av ekonomin om den ska kunna hjälpa oss att rädda jorden för nuvarande och kommande generationer. Låter självklart och enkelt. Men hur kommer vi dit? Verkar inte finnas så mycket plats i Januariavtalet (JA) för sådana tankar, men varför skulle det vara omöjligt att de fyra partierna som ingått JA också säger ja till att förutsättningslöst sätta sig på skolbänken för vår skull?

Det andra jag oroar mig för är den politiska debatten om Palestinakonflikten. Ja, så heter konflikten, i det område som i dag är Israel och Palestina, på folkrättsspråk. Det är tydligt att det pågår en politisk kampanj för att svärta ned BDS-rörelsen, för att motsätta sig ickevåldshandlingar mot den stat som håller ett helt folk fånget och undertryckt. Det kommer inte att lyckas i längden, men kortsiktigt går det att vinna retoriska segrar. Med Adaktusson i riksdagen drivs denna linje in absurdum, men Adaktusson är inte ensam. Liberalernas utspel om att flytta Sveriges ambassad i Tel Aviv är visserligen ett spel för gallerierna, men det är utmärkande för det retoriska klimatet.

Jag menar att vi som motsätter oss ockupation, blockad och apartheid måste finna trovärdiga sätt att stå upp för detta. Vi behöver blåhålla på folkrätten också i tider av mycket autokratiska styren.

Det tredje som jag oroar mig för är antisemitismen i Sverige och Europa. Det är ofattbart att den kan vara på tillväxt igen, men alla vederhäftiga källor tyder på detta. Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige tar nu sitt ansvar med en konferens om antijudisk kyrkokonst. Hur ska kyrkorna hantera ett sådant arv? Det är ju uppenbart att det antijudiska många gånger gjort det lättare för det antisemitiska att slå rot. Det är därför glädjande att konferensen samarrangeras också med Judiska Centralrådet och Samarbetsrådet för judar och kristna. Strategierna måste växa fram tillsammans med de direkt berörda av antisemitismens fasor.

Så gläder jag mig åt att Greta Thunberg har slitit ut sitt första plakat Skolstrejk för klimatet. Må det andra plakatet bäras med samma självklara, rättframma förmåga att kommunicera allvar.

Att ta människor på allvar är en bra början att kommunicera svåra saker.

En ny god vecka önskas er alla!

Anna Karin Hammar

Nyårsafton 2018


Slutet på ett år är som att komma fram efter en lång resa. Den bilden fick jag en nyårsafton då jag hörde Pierre Aupy, katolsk präst i Lund vid den tiden, berätta om sin barndom i Frankrike. När familjen gjorde en bilresa hade de för vana att när de kommit fram till sitt resmål gå in i en kyrka och tända ett ljus som tack för att de kommit lyckligt fram.

Så står vi här alla och kan nu vara tacksamma för att vi kommit fram till detta årsskifte, hela den långa vägen genom 2018. Våra resdagar har sett olika ut. Kanske känner vi mitt i allt vi upplevt en tacksamhet för att vi får leva och bo med varandra här i Öregrund, som är så vackert året runt.

Det är lätt att känna oro och misströstan över situationen i världen just nu. Men det finns också mycket som inger hopp, saker att vara tacksam för. Jag vill därför berätta om tre ting som hänt under 2018 som jag är särskilt tacksam för.

Jag börjar längst bort. Indien har fått en ny lagstiftning där det nu är tillåtet med samkönade relationer. Indiens Högsta Domstol hade förhandlingar i flera veckor för att slutligen upphäva förbudet mot homosexuella relationer. Svenska kyrkan är faktiskt med på ett hörn. En bok om samkönad kärlek i hinduismen och buddhismen citerades under förhandlingarna. Boken är ett led i en satsning på hur HBTQ kan tolkas positivt i världens religioner, en satsning som har sin upprinnelse i Svenska kyrkan. Det är det första jag är tacksam för, att lagstiftningen för HBTQ i världen har blivit något lite bättre, åtminstone i Indien.

Det andra jag är tacksam för är den solidaritet som vi upplevde under bränderna i vårt land i somras. Först och främst alla människor i brandförsvaret och ortsbefolkningen i närområdena som gjorde fantastiska insatser. Men också alla andra i vårt land som hjälpte till och inte minst den internationella hjälp som vi fick från de polska brandmännen, de italienska och franska vattenbombplanen och annan hjälp. Jag känner stor tacksamhet för att vi fick så fantastisk hjälp till vårt land och att utgången blev begränsad i sina skadeverkningar.

Annars var det en sommar då vi på allvar började förstå vidden av de problem vi har på jorden. Sommarens katastroftorka för jordbruk och åkerbruk, vattnet som sinade också i Öregrund och den alldeles ovanliga sommar vi upplevde med björkens bruna blad på tok för tidigt.

Därför är min tredje tacksamhetssak att en femtonårig skolflicka, Greta Thunberg, började sin skolstrejk för klimatet efter sommaren. Som barnet i HC Andersens berättelse är hon den som avslöjar att kejsaren är naken. Och nakna, det är vi som säger att vi bryr oss om barn och samtidigt plundrar dem på deras framtid, om det gäller vårt land, och redan förorsakar mycket lidande för barn i familjer som blir klimatflyktingar, på olika platser på vår jord.

Vi kan inte både säga att vi älskar barn och beröva dem deras framtid.

Greta har rätt. Jag är tacksam för att jag får höra Gretas budskap och att det ännu finns möjlighet att göra ändringar i hur vi  lever.

Så har vi kommit fram denna nyårsafton 2018. Låt oss dela vår tacksamhet för att vi kommit fram. Låt oss förlåta varandra och oss själva det som blev fel. Och som Skriften säger även inför år 2019: Herrens nåd är var morgon ny. 

Anna Karin Hammar

Merry Christmas

This is the night when Jesus Christ was born to the world. The wisest of Bethlehem midwifes helped Mary to deliver the firstborn of Creation to the stable and the community of Mary, Josef and the donkey, and maybe some other animals and one little girl, keen to help and do what was best for the new baby and the new mother.

When the God of Universe becomes the child of Mary, Cosmos is exploding with joy and the angels sing so loud that the shepherds of Beit Sahour can hear and understand.

The world has received a new center. What ever you do to one of these children, you do to me. What is good for children is good for the world. So the Universe explodes in a self revelation of what really matters in life. Care for the vulnerable child among us and within us.

What gifts can we give to the children today?

The children I know are not only looking for presents, they are looking for us to stop doing things. So that they can enjoy the Earth when they are old. They expect us to do away with all fossile dependency, to do away with the murderous arms industry, to do away with at least half of our shopping list.

Start enjoying the community of the world’s children in simplicity in life style, in richness of friendship with humans and animals, in abundance of love and care, justice and Peace.

So let us celebrate this Holy Night.

Anna Karin Hammar

Pittsburgh och Gaza i våra hjärtan

Denna vecka står vi alla upp tillsammans mot antisemitismen i särsklt västvärlden, drabbade av de hatmord som begicks mot människor i synagogan Livets träd i Pittsburgh, USA. Vi minns:

 

Joyce Feinberg, 75 år

Richard Gottfried, 65 år

Rose Mallinger, 97 år

Jerry Rabinowitz, 66 år

Cecil Rosenthal, 59 år

David Rosenthal, 54 år

Bernice Simon, 84 år

Sylvan Simon, 86 år

Daniel Stein, 71 år

Melvin Wax, 88 år

Irving Younger, 69 år

 

Vi glömmer inte heller de ungdomar och unga vuxna som dödas i Gaza i Palestina varje vecka sedan Land Day den 30 mars. Några barn, några äldre, men mest unga människor som i en blandning av hopp och desperation hävdar sitt folks rättigheter att återvända dit därifrån de blev fördrivna. (FNsresolution 194).

Det är i kyrkan Allhelgonatid. Vi minns alla de dödade med hopp om uppståndelse och upprättelse.

 

#

Name

Age

Date of killed

1

Omar Wahid Nasrallah Abu Samour

31

3/30/2018

2

Jihad Zuhair AbuGamous

30

3/30/2018

3

Mohammed Kamal Al-Najjar

25

3/30/2018

4

Ibrahim Salah Abu Hoss

25

3/30/2018

5

Amin Mansour Abu Muammar

22

3/30/2018

6

Naji Abdullah Abuhajir

25

3/30/2018

7

Musab Zuhair Al – Saloul

23

3/30/2018

8

Mohammed the Quartet

22

3/30/2018

9

Abdul Qader Merhi al-Hawajri

42

3/30/2018

10

Mahmoud Saadi Rahmi

33

3/30/2018

11

Mohammed Naeem Abu Amr

27

3/30/2018

12

Ahmed Ibrahim Ashour Odeh

19

3/30/2018

13

Jihad Ahmed Farina

35

3/30/2018

14

Abdul Fattah Bahjat Abdul Nabi

18

3/30/2018

15

Bader Al – Sabbagh

22

3/30/2018

16

27

3/30/2018

17

Hamdan Ismail Abu Amsha

23

3/30/2018

18

Faris Mahmoud Mohammed Al – Raqab

26

4/2/2018

19

Ahmed Omar Arafa

25

4/3/2018

20

Shadi Hamdan Al – Kashif

34

4/5/2018

21

Mujahid Nabil al – Khudari

23

4/5/2018

22

Mohamed Said Moussa Hajj Saleh

33

4/6/2018

23

Thaer Mohammed Rabaa

30

4/6/2018

24

Alaa Yahya Al Zamili

14

4/6/2018

25

Sidqi Faraj AbuTaiwi

45

4/6/2018

26

Ibrahim Al-Aar

20

4/6/2018

27

Hussein Mohammed Adnan Madi

14

4/6/2018

28

Osama Khamis Qdeih

38

4/6/2018

29

Majdi Ramadan Shabat

38

4/6/2018

30

Yasser Mortaji

30

4/7/2018

31

Hamza Abdel Aal

20

4/7/2018

32

Marwan Awad Qadeeh

44

4/9/2018

33

Mohamed Ahmed Ayesh Hajila

31

4/12/2018

34

Abdullah Mohammed Al Shehri

30

4/12/2018

35

Islam Mahmoud Harz Allah

28

4/13/2018

36

Ahmed Rashad Al Athamna

23

4/20/2018

37

Ahmed Nabil Akl

25

4/20/2018

38

Mohammed Ibrahim Ayoub

14

4/20/2018

39

Saad Abdul Majid Abu Taha

29

4/20/2018

40

Abdullah Mohammed Jibril Al Shamali

23

4/22/2018

41

Tahrer Mahmoud Wahba

18

4/23/2018

42

Ahmed Abu Hussein

26

4/25/2018

43

Abdul Salam Eid Zuhdi Bakr

29

4/27/2018

44

Mohammed Amin Almqayed

21

4/27/2018

45

Khalil Naim Mustafa Atallah

22

4/27/2018

46

Azzam Hilal Aweida

14

4/28/2018

47

Yousef Jasser Abogazar

16

4/29/2018

48

Attieh Mohammed Al – Amawi

23

4/29/2018

49

Yousef Ahmed Al Amawi

23

4/29/2018

50

Anas Shawky Abuasr

19

5/3/2018

51

Bahaa Abdel Rahman Qadih

23

5/6/2018

52

Mohammed Khaled Abu Reda

20

5/6/2018

53

Abdul Daim Abu Musameh

23

5/6/2018

54

Jaber Salem Abu Mustafa

40

5/11/2018

55

Gamal Abdel Rahman Afaneh

15

5/12/2018

56

Izz al-Din Musa Mohammed al-Samak

14

5/14/2018

57

Wassal Sheikh Khalil

15

5/14/2018

58

Ahmed Adel Moussa poet

16

5/14/2018

59

Saeed Mohammed Abu Alkhair

16

5/14/2018

60

Ibrahim Ahmed Zarqa

18

5/14/2018

61

Emad Ali Sadiq Al Sheikh

19

5/14/2018

62

Zayed Mohammed Hassan Omar

19

5/14/2018

63

Mu’tassem Fawzi Mohammed Abu Luli

20

5/14/2018

64

Anas Hamdan Salem Qudeih

21

5/14/2018

65

Mohamed Abdel Salam Harz

21

5/14/2018

66

Yahya Ismail Rajab Al – Dakour

22

5/14/2018

67

Mostafa Mohamed Samir El Masry

22

5/14/2018

68

Izz al-Din Nahedh Salman Al-Awaiti

23

5/14/2018

69

Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf

23

5/14/2018

70

Ahmed Fayez Harb Shehadeh

23

5/14/2018

71

Ahmed Awadallah

24

5/14/2018

72

Khalil Ismail Khalil Mansour

25

5/14/2018

73

Mohammed Ashraf Abu Sitta

26

5/14/2018

74

Bilal Ahmed Saleh Abu Daqqa

26

5/14/2018

75

Ahmed Majid Qassem Attallah

27

5/14/2018

76

Mahmoud Rabah Alian Abu Moamer

28

5/14/2018

77

Facebook Facebook logo Musab Youssef Ibrahim Abu Laila

28

5/14/2018

78

Ahmed Fawzy Kamel Altter

28

5/14/2018

79

Obeida Salem Abed Rabbo Farhan

30

5/14/2018

80

Jihad Mufid Abdel Moneim Al – Farra

30

5/14/2018

81

Fadi Hassan Salman Abu Salmi

30

5/14/2018

82

Moataz Bassam Kamel El Nono

31

5/14/2018

83

Mohamed Riad Abdel Rahman Al – Amoudi

31

5/14/2018

84

Jihad Mohamed Osman Mousa

31

5/14/2018

85

Shaher Mahmoud Mohamed Al Madhoun

32

5/14/2018

86

Moussa Gabr Abdel Salam Abu Hassanein

35

5/14/2018

87

Mohamed Mahmoud Abdel Moati Abdel Aal

39

5/14/2018

88

Ahmed Mohamed Ibrahim Hamdan

27

5/14/2018

89

Ismail Khalil Ramadan Al Dahouk

30

5/14/2018

90

Ahmed Mahmoud Mohamed Rantisi

27

5/14/2018

91

Mahmoud Yahya Abdel Wahab Hussein

24

5/14/2018

92

Ahmed Abdullah Abdullah Al-Adini

36

5/14/2018

93

Saadi Saeed Fahmi Abu Salah

16

5/14/2018

94

Ahmed Zuhair Hamed Al Shawa

24

5/14/2018

95

Mohamed Hani El – Naggar

33

5/14/2018

96

Fadl Mohammed Atta Habashi

34

5/14/2018

97

Mahmoud Suleiman Ibrahim Aql

33

5/14/2018

98

Mohamed Hassan Mustafa El – Abadleh

25

5/14/2018

99

Alaa Anwar Ahmed Al Khatib

28

5/14/2018

100

Mokhtar Kamel Salem Abu Khamash

23

5/14/2018

101

Abdel Salam Youssef Abdel Rahman Abdel Wahab

39

5/14/2018

102

Ali Mohammed Ahmed Khafaja

21

5/14/2018

103

Mahmoud Saber Hamad Abu Taima

23

5/14/2018

104

Kamel Jihad Kamel Muhanna

20

5/14/2018

105

Ahmed Salem Alian Al-Jarf

26

5/14/2018

106

Abdul Rahman Sami Abu Matar

18

5/14/2018

107

Mohamed Abdel Rahman Ali Mekdad

28

5/14/2018

108

Mahmoud Wael Mahmoud Jendia

21

5/14/2018

109

Mohamed Samir Mohamed Adwaidar

29

5/14/2018

110

Taher Ahmed Madi

24

5/14/2018

111

Samer Nael Awny Shawa

22

5/14/2018

112

Yazen Ibrahim Mohammed al-Tubasi

23

5/14/2018

113

Emad Mohammed Khalil Alnafar

24

5/14/2018

114

Laila Anwar Ghandour

18

5/14/2018

115

Talal Adel Ibrahim Matar

15

5/14/2018

116

Omar Abou El Fool

30

5/14/2018

117

Haroun Ramadan Al Khatib

 17

5/14/2018

118

Nasser Ahmed Mahmoud Ghorab

51

5/15/2018

119

Bilal Badir Hussein Ashram

18

5/15/2018

120

Ahmed Abdel Abo Samra

21

5/19/2018

121

Moeen Abdul Hameed Al Saie

58

5/19/2018

122

Mohammed Mazen Alian

20

5/19/2018

123

Ahmed Ali Mustafa Kattoush

23

5/24/2018

124

Muhannad Bakr Abu Tahoun

21

5/24/2018

125

Yasser Sami Saad Eddin Habib

24

5/25/2018

126

Hussein Salem Abu Aweida

41

5/26/2018

127

Hussein Samir Al – Amour

22

5/27/2018

128

Abdul Halim Abdul Karim Abdullah Alnaka

28

5/27/2018

129

Nasim Marwan Ibrahim Al – Amour

25

5/27/2018

130

Nasser Aref Abdul Raouf Al – Arini

28

5/28/2018

131

Mohammed Ahmed baby

25

5/28/2018

132

Naji Maisara Abdullah Ghoneim

23

5/30/2018

133

Razan Ashraf Al Najjar

21

6/1/2018

134

Mohamed Naeem Hamada

30

6/3/2018

135

Ramzi Al-Najjar

 

6/4/2018

136

Emad Nabil Abu Darabi

26

6/8/2018

137

Ziad Jadallah Abdul Qader Al – Barim

28

6/8/2018

138

Haytham Mohammed Khalil Al Jamal

14

6/8/2018

139

Yousef Al – Faseeh

29

6/8/2018

140

Ahmed Ziad Tawfiq Al – Assi

21

6/14/2018

141

Sabri Ahmed Abu Khader

24

6/18/2018

142

Zakaria Hussein Bashbash

13

6/18/2018

143

Mohammed Ghassan Abu Daqqa

22

6/20/2018

144

Osama Khalil Abu Khater

29

6/24/2018

145

Abdel Fattah Mustafa Abouazoum

17

6/28/2018

146

Mohammed Fawzi Al-Hamaydeh

24

6/29/2018

147

Yasser Amjad Abu Naga

13

6/29/2018

148

Khaled Samir Abdel Aal

18

7/2/2018

149

Mohammed Majid Al – Gharabli

16

7/4/2018

150

Mohammed Jamal Abu Halima

22

7/6/2018

151

Othman Rami Hellas

15

7/13/2018

152

Mohammed Nasser Shurrab

20

7/14/2018

153

Louay Kahil

16

7/14/2018

154

Prince of the Tigers

15

7/14/2018

155

Sari Dawood Al Shobaki

20

7/17/2018

156

Abdul Karim Ismail Radwan

38

7/19/2018

157

Mahmoud Khalil Qeshta

23

7/20/2018

158

Mohammed Riad Abu Farahana

30

7/20/2018

159

Shaaban Rajab Abu Khater

26

7/20/2018

160

Mohamed Sherif Badwan

27

7/20/2018

161

Karam Ibrahim Arafat

26

7/23/2018

162

Majid Suhail Mohammed Aqeel (Abu Al-Aish)

26

7/24/2018

163

Mohammed Tawfiq Mohammed Al – Ar’eer

28

7/25/2018

164

Ahmed Mounir Sulaiman Al Bassous

28

7/25/2018

165

The cult of Asaad Khader Farwana

29

7/25/2018

166

Magdy Ramzy Al – Masri

12

7/27/2018

167

Ghazi Mohammed Abu Mustafa

43

7/27/2018

168

Muhammed Fathi Homs

17

7/28/2018

169

Ayman Nafez Rabie Al Najjar

26

7/29/2018

170

Muhannad Majed Jamal Hamouda

24

7/29/2018

171

Ahmed Yahya Attallah Yaghi

25

8/3/2018

172

Moaz Ziad Al – Soury

15

8/4/2018

173

Ahmed Jihad Al-Ayadi

17

8/5/2018

174

Abdul Hafez Mohammed Abdul Hafez Al – Silawi

23

8/7/2018

175

Ahmed Abdullah Gomaa Morgan

23

8/7/2018

176

Ali Youssef Ghandour

31

8/9/2018

177

Inas Mohammed Abu Khamash

23

8/9/2018

178

Statement by Mohammed Kamel Abu Khamash

1.5

8/9/2018

179

Abdullah Sabri Al-Qatati

23

8/10/2018

180

Ali Said Alaloul

55

8/10/2018

181

Ahmed Jamal Suleiman Abu Loli

40

8/11/2018

182

Wissam Yousef Hijazi

30

8/13/2018

183

Karim Abu Ftaire

30

8/17/2018

184

Saadi Akram Moamer

26

8/17/2018

185

Hani Mohamed Odeh Majdalawi

24

8/20/2018

186

Amjad Fayez Hamdouna

19

9/7/2018

187

Bilal Mustafa Khafaja

16

9/7/2018

188

Ahmed Mesbah Abboutyour

16

9/8/2018

189

Attaf Mohammed Musleh Saleh

32

9/9/2018

190

Shadi Abdel Aziz Abdel Aal

12

9/14/2018

191

Hani Ramzy Afaneh

21

9/14/2018

192

Mohamed Khalil Ghazi Chakoura

21

9/14/2018

193

Suhaib Abdel Salam Abu Bakhef

16

9/15/2018

194

Naji Jameel Abu Ali

18

9/18/2018

195

Alaa Ziad Abu Assi

21

9/18/2018

196

Mohammed Ahmed Abounaji

34

9/18/2018

197

Ahmed Mohamed Mohsen Omar

20

9/18/2018

198

Muhammed Ibrahim Abuayada

15

9/19/2018

199

Karim Mohammed Kallab

25

9/21/2018

200

Emad Dawood Ashtawi

21

9/23/2018

201

Mohamed Fayez Saleem Abou El Sadak

21

9/24/2018

202

Mohammed Nayef Al Houm

14

9/28/2018

203

Mohammed Ashraf Awawdeh

25

9/28/2018

204

Iyad Khalil Ahmed poet

18

9/28/2018

205

Mohammed Bassam Mohammed Person

24

9/28/2018

206

Mohamed Waleed Mustafa Haniya

23

9/28/2018

207

Nasser Azmi Mohammed Mosbeh

12

9/28/2018

208

Mohammed Ali Mohammed Al – Anshasi

18

9/28/2018

209

Ibrahim Ahmed Nassar Alrouqi

78

10/2/2018

210

Ahmed Samir Abu Habil

15

10/3/2018

211

Mahmoud Akram Mohamed Abusmaan

24

10/5/2018

212

Fares Hafez El Sersawy

14

10/5/2018

213

Hussein Fathi Al – Raqab

28

10/5/2018

214

Abdullah Barham Sulaiman Al Daghmah

24

10/12/2018

215

Ahmed Abdullah Abunim

17

10/12/2018

216

Ahmed Ibrahim Zaki El Taweel

27

10/12/2018

217

Mohamed Abdel Hafeez Youssef Ismail

29

10/12/2018

218

Tamer Iyad Abu Rummana

21

10/12/2018

219

Afifi Mahmoud Atta Afifi

18

10/12/2018

220

Mohammed Issam Abbas

21

10/12/2018

221

Saddam Abdul Mohammed Abushlash

27

10/16/2018

222

Naji Ahmed Al-Zaanin

25

10/17/2018

223

Montaser Mohamed Ismail El Baz

17

10/23/2018

224

Mohamed Khaled Mahmoud Abdel Nabi

27

10/26/2018

225

Nassar Ayad Abutim

19

10/26/2018

226

Ahmed Said Abulbda

22

10/26/2018

227

Ayesh Ghassan Shaat

23

10/26/2018

228

Mujahid Ziad Zaki Aql

23

10/27/2018

229

Yahya Bader Mohammed Al Hassanat

37

10/28/2018

230

Khaled Bassam Mahmoud Said

13

10/28/2018

231

Abdul Hamid Mohamed Abdul Aziz Aboazher

13

10/28/2018

232

Mohammed Ibrahim Abdullah Al – Sattari

13

10/28/2018

233

Mohamed Abd El Hay Abou Abada

27

10/29/2018

Må de alla inte ha dött förgäves utan påminna oss alla om att detta livet är för dyrbart för att hata och för att förneka varandras rättigheter och mänskliga värdighet.

 

Anna Karin Hammar

 

uppdatering 2 nov kl 22

 

Det har kommit önskemål om att nämna flera döda inför Allhelgonahelgen.

Därför låt oss också minnas

Raziel  Shevach dödad 9 Jan 2018

Itamar Ben-Gal 5 febr 2018

Ziv Daus 18 mars 2018

Netanel Kahalani 18 mars 2018

Adiel Kolman 19 mars 2018

Yotam Ovadia 26 juli 2018

Ari Fuld 16 sept 2018

Kim Levengrond-Yehezkel 7 okt 2018

Ziv Hajbi 7 okt 2018

 

Uppdatering 8 november kl 13.20

Jag fick en fråga av en bloggläsare hur hen kunde få hjälp att förstå mitt blogginlägg. Så här svarade jag:

Först: Tack för denna viktiga fråga.

Jag skrev som präst inför Allhelgonahelgen och tänkte på kyrkans tradition att alltid nämna de döda vid namn som dött under året. Jag tänkte då att det var än viktigare att minnas de som blivit dödade. Det var samma vecka som jag fick namnen på offren för mördarens kulor i synagogan Livets träd i Pittsburgh. Eftersom jag arbetar både mot antisemitism i västvärlden och mot kollektiv bestraffning och urskiljningslöst dödande i Palestinakonflikten ville jag gärna nämna namnen också på dem som blivit dödade vid fredagsdemonstrationerna i Gaza. För mig hade dessa offer en delad ödesgemenskap och ett delat människovärde. Jag läste deras namn i samhörighet, inte i opposition mot varandra. Jag ville inte att någon av dem skulle glömmas bort. 

När en läsare sedan bad att jag skulle nämna även israeliska judars namn på dem som blivit urskiljningslöst dödade under året tillfogade jag dessa namn.

I en tidigare artikel i Svensk Kyrkotidning som heter Om att inte svika judar och palestinier har jag försökt att visa på den väg jag försöker att gå som europeisk kristen. Jag är medveten om att det är en svår väg och det är lätt att trampa fel, men jag vill försöka att gå den vägen. Se länken här http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2015_5-artikel-hammar.pdf

 

Anna Karin Hammar

 

Franciskus på Kökar

Det finska Franciskussällskapet träffas varje år till Franciskusdagar på Kökar, ytterst i den åländska skärgården. Här byggdes ett franciskanerkloster vid mitten av 1400-talet, lite senare än i Visby, dit franciskanerbröder kom redan 1233, strax efter Franciskus död, och lite senare än i Stockholm där Riddarholmskyrkan byggdes som en franciskansk kyrka redan år 1290 i samband med Magnus Ladulås död. Den är förresten Stockholms äldsta byggnad och medeltidskyrka.

I det finska Franciskussällskapet finns ett starkt intresse för franciskansk andlighet rotad i jorden. Ordföranden Stefan Djupsjöbacka pekar på de upptäckta samband som kanske finns mellan keltisk andlighet och Franciskus. Några av de tidiga klostren i Europa var keltiska och det är mycket troligt att Franciskus kom i kontakt med dem i norra Italien. Många i Sverige känner den keltiska andligheten genom Iona. Några av de förblivande dragen är stark kärlek till Skapelsen, jämlikhet mellan människor och ett icke-auktoritärt ledarskap.

Alltfler söker inspiration hos Franciskus för att få kraft att värna Skapelsen för kommande generationer. Det är därför lite tråkigt att det svenska Franciskussällskapet har lagts ned. Dock finns det många som är aktiva i Franciskus Tredje Orden.

Själv har jag i dagarna fått brev om att jag genom min farmor Emma, död 1956, är en av 250.000 svenskar som är ättlingar till Vasaätten. Mitt protestantiska arv är därmed stort och min vigning som präst i en evangelisk-luthersk tradition understryker detta. Det gör mig så glad att leva i en tid då vi kan hämta näring ur hela kyrkans tradition. Det är min övertygelse att vi behöver dessa äldre källor för att finna kompassriktningen för vår livsstil och politik idag.  Mer om dessa källor en annan dag. Tills dess – pax et bonum – fred och allt gott!

Anna Karin Hammar